p>בסרטון זה נלמד להשתמש בכלי הסימניות. 

למערכת שני סוגי סימניות :

1. סימניות כלליות - עבור שמירת מיקומים על גבי המסמך

2. סימניות שאלה - מאפשרות לשמור בבת אחת מיקומן של שאלות בכל מחברות הבחינה. יעילות עבור מבחנים בהם מיקום תשובות הסטודנטים זהה